Generelle leiebetingelser

Entrep.Maskinutleie AS
Organisasjonsnummer: 883 246 292  

Disse generelle utleiebetingelser har som formål å regulere betingelser ved leie av maskiner og utstyr. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i disse leievilkårene skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til inngått avtale.

LEVERING
Utleiemaskin/utstyr stilles til disposisjon fra det i kontrakten nevnte begynnelsestidspunkt. Ansvaret for maskinen går over på leietaker fra det øyeblikk den utleveres fra utleiers lager og til den avleveres etter endt bruk ved utleiers lager. Transporten fra og til avtalt lagringssted skjer for leietakers regning og risiko (EXW). Såfremt leietaker skal hente utleiemaskinen og dette ikke er gjort innen 5 dager, er utleier ikke lenger forpliktet til å holde utleiemaskinen til disposisjon, og han kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietaker. Utleier har rett til den i kontrakten fastsatte leie for den tid som er forløpt inntil avtalen heves.

LEIEPERIODE
Leietiden løper fra og med den dag utstyret stilles til disposisjon fra vårt depot, til og med den dag det er levert tilbake.

LEIEBETALING
Leien betales forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietiden er lenger enn en måned, betales forskuddsvis en måned av gangen. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan bare skje med utleiers samtykke. Eventuell endringer/ombygging dekkes av leietaker utenom den avtalte leie.
Leietiden for maskiner og utstyr som betjenes av en bruker beregnes normalt for virkedager (5 dagers uke) 1 skift, maks 40 timer, skal utleiemaskin/utstyr betjenes utover dette skal det avtales skriftlig. Det belastes ikke for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utleiemaskin/utstyret er i bruk på disse dager.
For utstyr og annet som ikke betjenes f.eks. slampumper, vifter, containere, arbeidsbrakker o.l. belastes døgn leie – alle dager.

UTLEIERS FORPLIKTELSER
Ved levering skal utleiemaskinen være i driftsmessig stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldende. Etter utløpet av 2 virkedager og der leietaker ikke har meddelt fra om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Såfremt den leverte utleiemaskin avviker fra avtalen, skal leietaker omgående varsle utleier som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlig mangel ikke blir utbedret, har leietaker rett til å si opp avtalen. Oppsigelsen må skje skriftlig og leietaker er forpliktet til å tilbakelevere utleiemaskinen for egen regning.

LEIETAKERS FORPLIKTELSER
Leietaker er forpliktet til å foreta daglig driftsmessig vedlikehold og til å følge de vedlikeholds-, bruksforskrifter- og brukermanualer for utrustningen. Leietaker må således bare bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøreoljer) som er foreskrevet. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoffer.
Leietaker er likeledes forpliktet til å utføre og bekoste nødvendige små reparasjoner og utskiftning av deler som må byttes ut under drift. Det skal kun brukes originale komponenter fra produsent. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeid kan avtales. Leietaker plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, har nødvendige kompetansebevis og således har de nødvendige ferdigheter til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietaker plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietaker plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt ved forespørsel. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleier. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

LEIETAKERS RISIKO OG ANSVAR
Leietaker har risiko for utleiemaskinen og hefter for all skade som påføres maskinene i leieperiode. Ved enhver skade må utleier underrettes straks uten hensyn til skyld eller årsak. Leietaker er forpliktet til å tilbakelevere utleiemaskinen i samme stand som ved levering, med unntagelse av den forringelse som normal bruk og elde har påført den. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietaker. Dersom maskinen påføres skader som kan dekkes av forsikring, se punktet «Forsikring»

SERVICE – VEDLIKEHOLD – SERTIFISERING
Årlig service og sertifisering av maskinene dekkes av Entrep.Maskinutleie AS. Arbeidet med det skal skje innenfor normal arbeidstid. Maskinvedlikehold i leieperioden utføres og dekkes av leietaker.

FORSIKRING
Leietaker har ansvaret for eventuelle tings-, formue- , person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre tredjepart i leieperioden.
Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måte;
Forsikring som svarer for:
Brann (inkl. Eksplosjon og lynnedslag).
Tyveri/innbruddskade.
Ansvar etter bilansvarsloven (når maskinene benyttes som kjøretøy)
Følgende unntak gjelder:
Skade forvoldt ved grov uaktsomhet.
Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter / opplæring.
Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

SKADER
Ved skader skal utleieren kontaktes umiddelbart, deretter skal det fylles ut skademeldingsskjema som sendes til utleier. Når skader er oppstått plikter leietaker hvis mulig å medvirke til at skade begrenses.

PREMIE
Premie for forsikring belastes leietaker med 6 % av brutto leiebeløp.
EGENANDELER VED KASKOSKADE

Maskinens verdi – Egenandel
0 kr – 1 500 000: kr 15 000 kr
1 500 000 kr – 3 000 000: kr 25 000 kr
3 000 000 kr – 5 000 000: kr 40 000 kr
Over 5 000 000: kr 200 000 kr

Dersom leietaker er selvassurandør, frafaller krav om premie, men leietaker bærer da hele forsikringsansvaret for leieobjektet.
Entrep.Maskinutleie AS gir ingen driftsgaranti på maskiner og er derfor ikke økonomisk ansvarlig ved driftsstans på utstyr.

OPPSIGELSE
Såfremt utleiemaskinen ikke behandles tilfredsstillende, kan utleier si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning, og avhente maskinen på leietakers bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales i rett tid, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.

TILBAKELEVERING
Innen leietidens utløp er leietaker forpliktet til å bringe utleiemaskinen tilbake til lager for egen regning. Utleier er berettiget til på leietakers bekostning å foreta den slutt reparasjon som måtte være nødvendig for å sette utleiemaskinen i samme stand som ved levering, jfr. «Leietakers forpliktelser», etter felles besiktigelse. Utleiemaskin/utstyr skal tilbakeleveres i god operasjonell tilstand, med dette menes:
Utleiemaskin/utstyr skal leveres tilbake komplett iht. tilstandskontroll, rengjort, eksterne skader skal være utbedret og ødelagte komponenter skal erstattes med nye. Utleier vil ikke pålegge leietaker å skifte fungerende komponenter. Utleiemaskin/utstyr skal være fri for elektriske, mekaniske og hydrauliske defekter

TILLEGGSUTSTYR
Bestemmelsene i denne avtale gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.m. som måtte bli utlevert leietaker uten å være særskilt nevnt i avtalen.

FREMLEIE
Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lignende.) av utleiemaskinen/utstyret.

FRASKRIVELSER
Utleier påtar seg intet ansvar for at utleiemaskinen tilfredsstiller leierens behov. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleie, skade som måtte bli påført personer eller ting, uten hensyn til om dette skyldes teknisk svikt eller uaktsomhet på utleiers side. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for tap som måtte oppstå som følge av utleieforholdet uten hensyn til skyld eller årsak. Leietaker påtar seg det fulle ansvar for ethvert krav som måtte bli reist mot utleier med bakgrunn i utleieforholdet, så vel prosessuelt som med hensyn til rettskraftig dom. Leietaker fraskriver seg enhver adgang til regress overfor utleier.

TVISTER
Alle tvister i tilknytning til denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem skal saken avgjøres ved de vanlige domstoler, med mindre partene enes om å bringe saken inn for voldgift. At en tvist er bragt inn til avgjørelse for domstol eller voldgift fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter bestillingen. Norsk rett skal legges til grunn for løsning av tvister.

LOVVALG, VERNETING, TVANGSFULLBYRDELSE
Alle uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen skal avgjøres i henhold til norsk rett. Partene vedtar Entrep.Maskinutleie AS sitt hjemting som verneting for eventuelle søksmål som springer ut av Avtalen.
Leietaker vedtar at utleiemaskinen/utstyret kan kreves tvangsutlevert uten søksmål dersom leien ikke blir betalt eller leietiden er løpt ut, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2. Alle utgifter i anledning tvungen tilbakelevering av utleiemaskinen/utstyret skal dekkes av Leietaker.

SÆRLIGE VILKÅR
Utstyret kan være leaset fra ulike leasingselskaper (LS) til Utleier og er i de tilfeller LS’s eiendom. Denne avtalen blir da å anse som en fremleieavtale. Om LS hever sin leasingavtale med Utleier, så har LS rett til å heve denne avtalen, og i den forbindelse bl.a. kreve at utstyret blir levert til LS eller den LS anviser. LS har alternativt rett til å overta Utleiers rettigheter i h.h.t. avtalen. I så fall overtar LS ingen av Utleiers forpliktelser etter avtalen. Evt. innsigelser, krav m.v. leietaker måtte ha etter avtalen eller for øvrig overfor Utleier i anledning avtalen kan ikke gjøres gjeldende overfor LS, men kun overfor Utleier, også om Utleier skulle gå konkurs. Leietaker kan således ikke foreta leiereduksjon eller stans i leiebetalingene overfor LS som følge av evt. forhold, innsigelser mv. som nevnt. Dette gjelder også ved evt. fremsatt og/eller gjennomført hevingskrav eller oppsigelse, samt for evt. innsigelser som leietaker måtte ha i h.h.t. serviceavtale, herunder om den inkluderes i leieavtalen. Evt. heving eller oppsigelse av denne leieavtalen fra leietakers side, også etter Dekningsloven § 7-7, skal uansett skje med eget, skriftlig forhåndsvarsel til LS. Varselet skal ha minst 14 dagers frist. Om LS i så fall ønsker å overta Utleiers rettigheter i h.h.t. avtalen, så kan ikke heving eller oppsigelse gjøres gjeldende overfor LS. Denne bestemmelsen eller andre vilkår tilknyttet LS´s rettigheter, bl.a. avtalt leie, kan ikke endres uten skriftlig aksept fra LS.

FORCE MAJEURE
Utleier fritas for sin leveringsplikt dersom levering hindres som følge av forhold utenfor utleiers kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, brann, streik og lockout. Leietaker er ikke berettiget til å kreve noen som helst erstatning på grunn av forsinket eller uteblitt levering forårsaket av nevnte omstendigheter. En midlertidig avbrytelse i benyttelsen av utleieobjektene, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leieren fra betaling av avtalt leie.